แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว10037-29กย66]การถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 เขียนโดย Admin 135
[พร0023.1/ว3729-29กย66]แนวทางการดำเนินการสำหรับ อปท.ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เขียนโดย Admin 134
[พร0023.1/ว3736-29กย66]ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของ อปท. เขียนโดย Admin 103
[พร0023.1/ว440-29กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 เขียนโดย Admin 101
[พร0023.1/ว3702-29กย66]การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 93
[พร0023.1/ว3701-29กย66]การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เขียนโดย Admin 91
[พร0023.5/ว432-22กย66]การแจ้งหน่วยของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 102
[พร0023.1/ว427-21กย66]แจ้ง อปท.เข้าร่วมการรับฟังการมอบ นโยบายของ รัฐมนตรีกรทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Facebook Live เขียนโดย Admin 99
[พร0023.1/ว426-21กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 เขียนโดย Admin 98
[พร0023.1/ว425-19กย66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566 เขียนโดย Admin 97