แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว224-9พค65]การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 183
[พร0023.1/ว1695-6พ.ค.65]แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 254
[พร0023.1/ว216-3พค65]การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2565 เขียนโดย Admin 208
[พร0023.1/ว548-3พค65]แจ้งกำหนดจัดงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจรฯ เขียนโดย Admin 243
[พร0023.1/ว218-3พค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 เขียนโดย Admin 195
[พร0023.1/ว1408-21เมษ65]มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 281
[พร0023.1/ว200-25เมษ65]ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 256
[พร0023.1/ว1488-21เมษ65]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal เขียนโดย Admin 297
[พร0023.1/ว1489-21เมษ65]การเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 เขียนโดย Admin 237
[พร0023.1/ว192-12เมษ65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 เขียนโดย Admin 269