แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว2880-16มีค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 238
[พร0023.1/ว135-14มี.ค.66]การส่งข้อมุลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/ 2566 เขียนโดย Admin 221
[พร0023.1/ว129-10มีค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 เขียนโดย Admin 222
[พร0023.1/ว891-28กพ66]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 250
[พร0023.1/ว879-28กพ66]ขอเชิญเข้าร่วมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 429
[พร0023.1/ว877-28กพ66]การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 353
[พร0023.1/ว2128-27กพ66]การอบรมผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์(e-Learning) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เขียนโดย Admin 246
[พร0023.6/ว104-24กพ66]ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 236
[พร0023.1/ว105-24กพ66]การแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 180
[พร0023.1/ว104-23กพ66]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 เขียนโดย Admin 196