แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2355-23มิย65]ขอส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ เขียนโดย Admin 240
(ลับ)[พร0023.4/ว12-23มิย65]สำรวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีความรับผิดทางละเมิดและกระทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐ/บุคคลภายนอก(ลับ) เขียนโดย Admin 238
(ลับ)[พร0023.4/ว11-23มิย65]สำรวจข้อมูลกรณีมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลงหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและกรณีดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่กระทำความผิดฐานทุจริต(ลับ) เขียนโดย Admin 206
[พร0023.4/ว2274-17มิย65]การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 278
[พร0023.4/ว2273-17มิย65]กฎกระทรวง ฉบับที่ 69(พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เขียนโดย Admin 238
[พร0023.4/ว277-16มิย65]ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารของ อปท.ในจังหวัดแพร่ ให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 233
[พร0023.4/ว2203-13มิย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน เขียนโดย Admin 286
[พร0023.4/ว2202-13มิย65]ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท. เขียนโดย Admin 267
[พร0023.4/ว257-2มิ.ย.65]ขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก เขียนโดย Admin 263
[พร0023.4/ว1901-23พค65]การประเมินการใช้ประโยชน์จากการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.(ELE) เขียนโดย Admin 240