แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1320-29มีค66]การขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ เขียนโดย Admin 245
[พร0023.4/ว1281-27มีค66]ประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่(ครั้งที่ 1/2566) เขียนโดย Admin 364
[พร0023.4/ว146-22มีค66]หารือการออกระเบียบจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เขียนโดย Admin 250
[พร0023.4/ว127-10มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมายและแนวทางการจัดทำร่างกฏหมายลำดับรอง เขียนโดย Admin 236
[พร0023.4/ว123-9มีค66]แจ้งบัญชีสรุปรายชื่องานประเพณีท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ของ อปท. เขียนโดย Admin 419
[พร0023.4/ว981-7มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เขียนโดย Admin 277
[พร0023.4/ว117-7มีค66]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 เขียนโดย Admin 241
[พร0023.4/ว962-7มีค66]หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล เขียนโดย Admin 302
[พร0023.4/ว930-2มีค66]หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 268
[พร0023.4/ว881-28กพ66]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เขียนโดย Admin 311