แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว2595-7ก.ค.66]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ เขียนโดย Admin 227
[พร0023.4/ว2594-7ก.ค.66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เขียนโดย Admin 237
[พร0023.4/ว2459-26มิย66]แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 427
[พร0023.4/ว2458-26มิย66]แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายต่ายประจำปี 2567 ของ อปท. เขียนโดย Admin 330
[พร0023.4/ว2341-15มิย66]การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. เขียนโดย Admin 278
[พร0023.4/ว2324-14มิย66]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รอง ประธานสภา รองประธานสภา ส.อบต. เลขา และเลขาสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 374
[พร0023.4/ว279-14มิย66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.ในจังหวัดแพร่ให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 233
[พร0023.4/ว2291-13มิย66]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 241
[พร0023.4/ว2274-12มิย66]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 252
[พร0023.4/ว272-8มิย66]โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ของสำนักงานสาลปกครองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566(ครั้งที่ 4) เขียนโดย Admin 237