แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3752-10ตค65]แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเลิกทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 260
[พร0023.4/ว3721-7ตค65]การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 260
[พร0023.4/ว344-6ต.ค.65]ดำเนินการตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของอปท. เขียนโดย Admin 250
[พร0023.4/ว3692-5ตค65]ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 209
[พร0023.4/ว3691-5ตค65]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 221
[พร0023.4/ว3672-3ตค65]ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน เขียนโดย Admin 194
[พร0023.4/ว3535-23กย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบะติหารขออนุญาตหรือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนา อปท. เขียนโดย Admin 226
[พร0023.4/ว3335-5กย65]ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 350
[พร0023.4/ว302-2กย65]ประชาสัมพันธ์โครงการ มีดีต้องแชร์ ในรูปแบบ infographic เขียนโดย Admin 232
[พร0023.4/ว3263-30สค65]การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เขียนโดย Admin 231