แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4625-29พย66]การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เขียนโดย Admin 167
[พร0023.4/ว570-29พย66]ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม เขียนโดย Admin 216
[พร0023.4/ว4586-27พย66]แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 166
[พร0023.4/ว4585-27พย66]ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมลุกล้ำที่ดินของประชาชน เขียนโดย Admin 130
[พร0023.4/ว4568-27พย66]การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 153
[พร0023.4/ว4433-17พ.ย.66]ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน เขียนโดย Admin 143
[พร0023.4/ว4507-22พ.ย.66]การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ตามมาตรา107แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน(ODRS) เขียนโดย Admin 159
[พร0023.4/ว513-6พ.ย.66]แจ้งกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพรบ.ทะเบียนพานิชย์พ.ศ.2499 เขียนโดย Admin 202
[พร0023.4/ว506-2พย66]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอ เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้จัดทำและยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 235
[วังชิ้น][พร0023.4/11247-31ตค66]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.แม่พุง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 120