แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว127-10มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฏหมายและแนวทางการจัดทำร่างกฏหมายลำดับรอง เขียนโดย Admin 203
[พร0023.4/ว123-9มีค66]แจ้งบัญชีสรุปรายชื่องานประเพณีท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ของ อปท. เขียนโดย Admin 379
[พร0023.4/ว981-7มีค66]ขอเชิญเข้าร่วมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เขียนโดย Admin 249
[พร0023.4/ว117-7มีค66]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 เขียนโดย Admin 212
[พร0023.4/ว962-7มีค66]หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล เขียนโดย Admin 272
[พร0023.4/ว930-2มีค66]หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 239
[พร0023.4/ว881-28กพ66]ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เขียนโดย Admin 274
[พร0023.4/ว864-27กพ66]แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 240
[พร0023.4/828-24กพ66]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 234
[พร0023.4/ว826-24กพ66]แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามวพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 331