แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว473-16ตค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ จำนวน 5 รุ่น เขียนโดย Admin 261
[พร0023.4/ว459-11ตค66]แบบรายงานข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่อำเภอ เขียนโดย Admin 230
[พร0023.4/ว3846-9ตค66]แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท. เขียนโดย Admin 280
[พร0023.4/ว3845-9ตค66]ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.4/ว3844-9ตค66]ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ อปท.เผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค๊ด เขียนโดย Admin 226
[เมืองแพร่][พร0023.4/10302-6ตค66]การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น และสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านถิ่น[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 192
[พร0023.4/ว447-5ตค66]แจ้งแนวทางการรายงานคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าพนักงานของรัฐฯ เขียนโดย Admin 257
[พร0023.4/ว3802-5ตค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 213
[พร0023.4/ว444-4ตค66]แจ้ง กรมโยธาฯได้มีกฏกระทรวงจำนวน 4 ฉบับ เขียนโดย Admin 216
[พร0023.4/ว442-3ตค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธฺการประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.ในจังหวัดแพร่ให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 211