แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว325-25กค65]แจ้ง อบจ.และ ทม.แพร่ แห่งละ 1 ท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนา รัฐยุคใหม่ สานพลังสื่อต้านทุจริต เขียนโดย Admin 160
[พร0023.4/ว324-25กค65]แจ้ง อบจ.และ ทม.แพร่ แห่งละ 1 ท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ปักหมุดพื้นที่เสี่ยงทุจริต ร่วมคิดหาทางแก้ไข เขียนโดย Admin 146
[พร0023.4/ว321-22กค65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอ และ อปท.ในพื้นที่รับการถ่ายทอดสดการประชุม กิจการหอพักฯ เขียนโดย Admin 207
[พร0023.4/ว306-5กค65]แจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานผลการดำเนินการในเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ เขียนโดย Admin 287
[พร0023.4/ว304-5กค65]แจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานข้อมูลตามแบบสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ของ อปท. เขียนโดย Admin 218
[พร0023.4/ว2462-30มิย65]แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง เขียนโดย Admin 225
[พร0023.4/ว296-29มิย65]ประชาสัมพันธ์ อปท.ในจังหวัดร่วมเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ให้ศูนย?ดำรงธรรม(โดยตรง) เขียนโดย Admin 216
[พร0023.4/ว2367-23มิย65]การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เขียนโดย Admin 300
[พร0023.4/ว2357-23มิย65]หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ เขียนโดย Admin 249
[พร0023.4/ว2356-23มิย65]ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เขียนโดย Admin 324