แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1614-21เมษ66]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา เขียนโดย Admin 301
[พร0023.4/ว1613-21เมษ66]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 279
[พร0023.4/ว1538-18เมษ66]ขอหารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เขียนโดย Admin 278
[พร0023.4/ว1537-18เมษ66]หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เขียนโดย Admin 264
[พร0023.4/ว1501-10เมษ66]ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 273
[พร0023.4/ว1500-10เมษ66]พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 305
[พร0023.4/ว175-10เมษ66]แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เขียนโดย Admin 263
[พร0023.4/ว165-3เมษ66]มอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขต อปท.ระดับพื้นที่ เขียนโดย Admin 232
[พร0023.4/ว1370-31มีค66]การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เขียนโดย Admin 289
[พร0023.4/ว1304-28มีค66]หารือข้อกฏหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุ เขียนโดย Admin 228