แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว376-22สค66]แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแจ้งคู่มือการปฏิบัติงานขับเคลื่อนตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เขียนโดย Admin 174
[พร0023.4/ว3183-22สค66]แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโถคประจำเทศบาลและ อบต.เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 282
[พร0023.4/ว368-11สค66]แจ้งขอสำรวจความคืบหน้าเกี่ยวกับผลลัพธ์เชิงปริมาณและเร่งรัดการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 215
[พร0023.4/ว354-7สค66]คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เขียนโดย Admin 229
[พร0023.4/ว2730-18กค66]หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เขียนโดย Admin 306
[พร0023.4//ว2732-18กค66]คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 287
[พร0023.4/ว335-17กค66]กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติขิงแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เขียนโดย Admin 273
[พร0023.4/ว317-7ก.ค.66]แจ้งสำเนากฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ 4) เขียนโดย Admin 244
[พร0023.4/ว2596-7ก.ค.66]แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 300
[พร0023.4/ว2595-7ก.ค.66]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ เขียนโดย Admin 227