แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4568-27พย66]การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 161
[พร0023.4/ว4433-17พ.ย.66]ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน เขียนโดย Admin 151
[พร0023.4/ว4507-22พ.ย.66]การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ตามมาตรา107แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน(ODRS) เขียนโดย Admin 166
[พร0023.4/ว513-6พ.ย.66]แจ้งกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพรบ.ทะเบียนพานิชย์พ.ศ.2499 เขียนโดย Admin 209
[พร0023.4/ว506-2พย66]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอ เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้จัดทำและยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจฯ เขียนโดย Admin 244
[วังชิ้น][พร0023.4/11247-31ตค66]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.แม่พุง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 127
[ลอง][พร0023.4/11246-31ตค66]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก อบต.บ่อเหล็กลอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[ลอง] เขียนโดย Admin 104
[พร0023.4/ว4090-27ตค66]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนอ อปท. เขียนโดย Admin 169
[พร0023.4/ว473-16ตค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ จำนวน 5 รุ่น เขียนโดย Admin 199
[พร0023.4/ว459-11ตค66]แบบรายงานข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่อำเภอ เขียนโดย Admin 163