แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว302-2กย65]ประชาสัมพันธ์โครงการ มีดีต้องแชร์ ในรูปแบบ infographic เขียนโดย Admin 389
[พร0023.4/ว3263-30สค65]การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ เขียนโดย Admin 401
[พร0023.4/ว3136-22สค65]รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 460
[พร0023.4/ว3131-19สค65]การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.4/ว3059-16สค65]การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ เขียนโดย Admin 401
[พร0023.4/ว356-16สค65]ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานสนับสนุนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 406
[พร0023.4/ว346-11สค65]แจ้งบัญชีนำส่งคู่มือมาตรฐานหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 เขียนโดย Admin 387
[พร0023.4/ว345-11สค65]แจ้ง อปท.ในพื้นที่สำรวจข้อมูลและรายงานตามแบบสำรวจหอพักฯ เขียนโดย Admin 357
[พร0023.4/ว3010-11สค65]สำรวจบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบผลการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เขียนโดย Admin 372
[พร0023.4/ว2999-10สค65]การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล เขียนโดย Admin 348