แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1068-16มี.ค.65]การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะพ.ศ...... เขียนโดย Admin 387
[พร0023.4/ว154-11มี.ค.65]ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 426
[พร0023.4/ว152-10มี.ค.65]แบบสอบถามการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 330
[พร0023.4/ว953-9มี.ค.65]โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 360
[พร0023.4/ว881-3มีค65]โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฏหมายท้องถิ่น ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ เขียนโดย Admin 398
[พร0023.4/ว880-3มีค65]แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เขียนโดย Admin 439
[เด่นชัย][พร0023.4/2563-3มีค65]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 358
[พร0023.4/ว115-28กพ65]การตรวจสอบใบอนุญาตการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เขียนโดย Admin 431
[พร0023.4/ว113-25กพ65]ขอจัดส่งข้อมูลทะเบียนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ฯ เขียนโดย Admin 443
[พร0023.4/ว103-21กพ65]ขอส่งหนังสือ ระเบียบและรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 402