แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว240-17พค65]การสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับ อปท.(พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย Admin 445
[พร0023.4/ว1749-10พค65]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 457
[พร0023.4/ว220-5พค65]รายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เขียนโดย Admin 375
[พร0023.4/ว1657-3พค65]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย เขียนโดย Admin 355
[พร0023.4/ว1656-3พค65]ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เขียนโดย Admin 367
[พร0023.4/ว214-2พค65]รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 382
[พร0023.4/ว1619-29เมษ65]ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 422
[พร0023.4/ว212-28เมษ65]ขอให้ อปท.เร่งรัดดำเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ภายใน 29 เมษายน 2565 เขียนโดย Admin 326
[พร0023.4/ว1516-22เมษ65]การทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 357
[พร0023.4/ว1265-31มีค65]การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เขียนโดย Admin 507