แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว286-31สค65]การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom เขียนโดย Admin 119
[พร0023.5/ว289-31สค65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนกรกฎาคม 2565 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 136
[พร0023.5/ว288-31สค65]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เขียนโดย Admin 147
[พร0023.5/ว287-31สค65]การแจ้งข้อมูลตามแบบการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครีงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 151
[พร0.023.5/ว3246-30สค65]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 140
[พร0023.5/ว3237-29สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 197
[พร0023.5/ว378-26สค65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 210
[พร0023.5/ว379-26สค65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 158
[พร0023.5/ว3140-22สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) เขียนโดย Admin 170
[พร0023.5/ว3139-22สค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) เขียนโดย Admin 144