แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว497-27ธค65]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ให้ อปท. งวดที่ 4/2565 เขียนโดย Admin 332
[พร0023.5/ว492-22ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 158
[พร0023.5/ว486-21ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 190
[พร0023.5/ว477-19ธค65]สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Admin 199
[พร0023.5/ว4702-19ธค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. เขียนโดย Admin 359
[พร0023.5/ว474-16ธค65]ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 188
[พร0023.5/ว467-14ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 195
[พร0023.5/ว466-13ธค65]มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 เขียนโดย Admin 207
[พร0023.5/ว413-13ธค65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เขียนโดย Admin 274
[พร0023.5/ว4602-13ธค65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มยตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 206