แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว421-14กย66]การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ เขียนโดย Admin 33
[พร0023.5/ว420-14กย66]แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการตามความโปร่งใสของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 36
[พร0023.5/ว419-14กย66]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เขียนโดย Admin 34
[พร0023.5/ว418-14กย66]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 เขียนโดย Admin 37
[พร0023.5/ว415-12กย66]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เขียนโดย Admin 62
[พร0023.5/ว3475-13กย66]คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB Corperation Online เขียนโดย Admin 42
[พร0023.5/ว4199-3พย66]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 106
[พร0023.5/ว4186-2พย66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 137
[พร0023.5/ว4185-2พย66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 169
[พร0023.5/ว504-1พย66]ขอความอนุเคราะห์อำเภอส่งรายงานประเมินผลระบบควบคุมภายในของ อปท.ฯ เขียนโดย Admin 131