แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว385-9กย64]ข้อสรุป อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ตองการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เขียนโดย Admin 484
[พร0023.5/ว3923-8กย64]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 389
[พร0023.5/ว3922-8กย64]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 433
[พร0023.5/ว3924-8กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 361
[พร0023.5/ว3927-8กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 4 เขียนโดย Admin 331
[พร0023.5/ว3926-8กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 301
[พร0023.5/ว3925-8กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 393
[พร0023.5/ว379-3กย64]แจ้งแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบถายในสำหรับหน่วยงานฯ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.5/ว3848-2กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 523
[พร0023.5/ว3847-2กย64]รายงานผลการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 435