แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5870-22ธค63]การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 576
[พร0023.5/ว511-22ธค63]แจ้งได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย Admin 468
[พร0023.5/ว510-22ธค63]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ เขียนโดย Admin 446
[พร0023.5/ว509-21ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 490
[พร0023.5/ว492-7ธค63]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างขอบเขตงาน และการเบิกจ่าย ผ่านระบบ KTB เขียนโดย Admin 536
[พร0023.5/ว491-7ธค63]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 529
[พร0023.5/ว505-16ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 444
[พร0023.5/ว5757-15ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 เขียนโดย Admin 523
[พร0023.5/ว503-15ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 513
[พร0023.5/ว5728-15ธค63]การโอนเงินจัดสรรงบประมามณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปากครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลปละขยะมูลฝอย เขียนโดย Admin 485