แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว33-17มค65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เขียนโดย Admin 438
[พร0023.5/ว32-17มค65]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Admin 379
[พร0023.5/ว216-17มค65]ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง เปิดใจ ไขปัญหา ท้องถิ่นถามมา สตง.ตอบไป วินัยการเงินการคลังของรัฐ เขียนโดย Admin 423
[พร0023.5/ว27-14มค65]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เขียนโดย Admin 573
[พร0023.5/ว25-13ม.ค.65]ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย Admin 410
[พร0023.5/ว155-12มค65]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 450
[พร0023.5/ว21-12มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 411
[พร0023.5/ว20-10มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 405
[พร0023.5/ว17-7มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 418
[พร0023.5/ว12-6มค65]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 495