แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว5284-8ธค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 620
[พร0023.5/ว5265-7ธค64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบ 2565 เขียนโดย Admin 422
[พร0023.5/ว5190-1ธค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน เขียนโดย Admin 500
[พร0023.5/ว5154-30พย64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 547
[พร0023.5/ว498-29พย64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 525
[พร0023.5/ว5105-26พย64]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 510
[พร0023.5/ว4104-26พย64]ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 500
[พร0023.5/ว5064-24พย64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 เขียนโดย Admin 696
[พร0023.5/ว488-23พย64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 441
[พร0023.5/ว5000-19พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. เขียนโดย Admin 475