แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว232-27พค64]แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย Admin 490
[พร0023.5/ว233-27พค64]กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ฉบับที่ 2) 2564 เขียนโดย Admin 497
[พร0023.5/ว234-27พค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือน เมษายน 2564 เขียนโดย Admin 423
[พร0023.5/ว235-27พค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 409
[พร0023.5/ว2297-25พค64]การโอนบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 385
[พร0023.5/ว228-25พค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 418
[พร0023.5/ว2244-21พค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เขียนโดย Admin 606
[สูงเม่น][พร0023.5/5753-21พค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 389
[พร0023.5/ว219-21พค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 436
[พร0023.5/ว2212-20พค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เขียนโดย Admin 573