แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว415-5ตค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เขียนโดย Admin 398
[พร0023.5/ว416-5ตค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 เขียนโดย Admin 389
[พร0023.5/ว4279-4ตค64]การอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 390
[พร0023.5/ว4264-1ตค64]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เขียนโดย Admin 526
[พร0023.5/ว4262-1ตค64]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคัลงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 474
[พร0023.5/ว4243-30กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทำเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค(งวดที่ 2) เขียนโดย Admin 516
[พร0023.5/ว4242-30กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 397
[พร0023.5/ว4241-30กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 393
[พร0023.5/ว4240-30กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 492
[พร0023.5/ว4238-30กย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 เขียนโดย Admin 529