แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4866-10พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 363
[พร0023.5/ว469-9พย64]การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ 2565 และเรื่อง การซักซ้อมะความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งรายงานการเงินฯ เขียนโดย Admin 399
[พร0023.5/ว463-8พย64]แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลและยืนยันสถานะ ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 420
[พร0023.5/ว4803-5พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 482
[พร0023.5/ว4802-5พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนฯ เขียนโดย Admin 356
[พร0023.5/ว4789-4พย64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 482
[พร0023.5/ว4756-2พย64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 385
[พร0023.5/ว4757-2พย64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 366
[พร0023.5/ว454-2พย64]การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าฯ เขียนโดย Admin 379
[พร0023.5/ว455-2พย64]แต่งตั้งคณะกรรมการในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เขียนโดย Admin 358