แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1318-27มีค67]ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการขององค์การโลกทางการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 76 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.3/ว1316-27มีค67]ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว1291-26มีค67]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) เขียนโดย Admin 154
[พร0023.3/ว1298-26มีค67]ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 124
[พร0023.3/ว1278-25มีค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 171
[พร0023.3/ว1222-21มีค67]มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 228
[พร0023.3/ว1214-21มีค67]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2566 (1 ตุลาคม 2566) เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว1202-20มีค67]ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2022 เขียนโดย Admin 129
[พร0023.3/ว1201-20มีค67]แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ของโรงเรียนสังกัด อปท. ครั้งที่ 2 เขียนโดย Admin 150
[พร0023.3/ว1200-20มีค67]การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 161