แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว600-13ธ.ค.66]การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2565และประจำปี2566ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจ.แพร่ เขียนโดย Admin 211
[พร0023.2/ว593-8ธค66]การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต. ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 233
[พร0023.2/ว588-8ธค66]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ได้รับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องฯ เขียนโดย Admin 231
[พร0023.2/ว589-8ธค66]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ได้รับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องฯ เขียนโดย Admin 167
[พร0023.2/ว-4659-1ธค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.2/ว576-30พย66]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เขียนโดย Admin 391
[พร0023.2/ว567-29พย66]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.แจ้งบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีรายชื่อได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 234
[พร0023.2/ว4563-27พย66]แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 11/2566 เขียนโดย Admin 528
[พร0023.2/ว4561-27พย66]ประกาศกำหนดหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 255
[พร0023.2/ว4560-27พย66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 161