แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2333-15มิย66]โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 247
[พร0023.2/ว2306-14มิย66]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 255
[พร0023.2/ว276-13มิย66]ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ให้ อปท.รับทราบ เขียนโดย Admin 224
[พร0023.2/ว2062-26พค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 702
[พร0023.2/ว2061-26พค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 336
[พร0023.2/ว2060-26พค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 541
[พร0023.2/ว2059-26พค66]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 315
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 482
[พร0023.2/ว2022-23พค66]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา รอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 184
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 387