แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4885-28ธค65]การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิเ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 270
[พร0023.2/ว4875-28ธค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 464
[พร0023.2/ว4831-26ธค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 559
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 710
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 12/2565 เขียนโดย Admin 617
[พร0023.2/ว4550-7ธ.ค.65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 715
[พร0023.2/ว4549-7ธ.ค.65]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 692
[พร0023.2/ว456-7ธค65]การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 273
[พร0023.2/ว454-7ธค65]ขอความร่วมมือ อำเภอแจ้ง อปท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 270
[พร0023.2/ว449-2ธค65]แจ้งผู้ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในสังกัดได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล้กทรอนิกส์หรือ qr code เขียนโดย Admin 222