แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว447-2ธค65]ประชาสัมพันธ์สวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 212
[พร0023.2/ว445-1ธค65]แจ้ง อปท.แต่ละแห่งจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2563 และ 2564 เขียนโดย Admin 372
[พร0023.2/ว436-28พย65]แจ้งรายชื่อเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Admin 299
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 881
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2565 เขียนโดย Admin 845
[พร0023.2/ว4312-18พย65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(3ฉบับ) เขียนโดย Admin 404
[พร0023.2/ว4309-18พ.ย.65]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 289
[พร0023.2/ว426-23พ.ย.65]การประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 199
[พร0023.2/ว4360-23พ.ย.65]การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2566ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำและผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 604
[พร0023.2/ว408-16พย65]แจ้ง อปท.ดำเนินการนำส่งรายละเอียดไปยังบริษัทการจดทะเบียนสมาชิกฯ เขียนโดย Admin 247