แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว406-26มค67]กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส เขียนโดย Admin 347
[พร0023.2/ว400-26มค67]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 537
[พร0023.2/ว398-26มค67]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 305
[พร0023.2/ว377-25มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 185
[พร0023.2/ว378-25มค67]การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 ไปรวมกับรุ่นที่ 6 เขียนโดย Admin 224
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 516
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2567 เขียนโดย Admin 537
[พร0023.2/ว267-18มค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 255
[พร0023.2/ว144-10มค67]คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัด ฯ เขียนโดย Admin 507
[พร0023.3/ว113-8มค67]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทย์ศาสตร์ ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 293