แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3772-30สค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 677
[พร0023.2/ว3761-27สค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 667
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 693
วาระประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2564 เขียนโดย Admin 545
[พร0023.2/ว366-25สค64]แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด เขียนโดย Admin 459
[พร0023.2/ว359-19สค64]แจ้งสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ เขียนโดย Admin 517
[พร0023.2/ว3609-19สค64]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน เขียนโดย Admin 463
[พร0023.2/ว3597-17สค64]เลื่อนการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ เขียนโดย Admin 393
[พร0023.2/ว3598-18สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบดัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา เขียนโดย Admin 542
[พร0023.2/ว351-11สค64]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 519