แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว1140-10มีค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 543
[พร0023.2/ว950-1มีค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 602
[พร0023.2/ว953-1มีค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 617
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 903
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 855
[พร0023.2/ว899-23กพ64]ขอเชิญประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 496
[พร0023.2/ว898-23กพ64]ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เขียนโดย Admin 543
[พร0023.2/ว897-23กพ64]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย Admin 411
[พร0023.2/ว886-22กพ64]การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดเแล้ว เขียนโดย Admin 491
[พร0023.2/ว92-19กพ64]การตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนเราชนะตรามนโยบายรัฐบาล เขียนโดย Admin 538