แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3597-17สค64]เลื่อนการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ เขียนโดย Admin 417
[พร0023.2/ว3598-18สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบดัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา เขียนโดย Admin 572
[พร0023.2/ว351-11สค64]รายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปคนเดิม และพนักงานจ้างตามภารกิจคนเดิม ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 552
[พร0023.2/ว350-11สค64]ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี ของ อปท.ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 869
[พร0023.2/ว348-11สค64]การรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 516
[พร0023.2/ว331-2สค64]แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด เขียนโดย Admin 558
[พร0023.2/ว330-2สค64]แจ้ง อปท.รวบรวมผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครู ที่แก้ไขแล้วฯ นำส่งทาง สถจ.แพร่ เขียนโดย Admin 407
[พร0023.2/ว3373-2สค64]สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 410
[พร0023.2/ว3372-2สค64]ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ฯ เขียนโดย Admin 425
[พร0023.2/ว3352-30กค64]การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม เขียนโดย Admin 440