แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว5574-27ธค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 478
[พร0023.2/ว5573-27ธค64]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 786
[พร0023.2/ว5575-27ธค64]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 713
[พร0023.2/ว5532-24ธค64]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 363
[พร0023.2/ว5525-24ธค64]ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนฯ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 321
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 743
มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 791
[พร0023.2/ว5478-21ธค64]แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้อำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 99 ฯ เขียนโดย Admin 445
[พร0023.2/ว5417-16ธค64]การโต้แย้งกรณีนายก อปท.ปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี เขียนโดย Admin 531
[พร0023.2/ว5214-2ธค64]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Admin 476