แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เด่นชัย][พร0023.5/7361-19กค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 57
[เมือง][พร0023.5/7351-19กค66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[เมือง] เขียนโดย Admin 59
[ลอง][พร0023.3/7356-19กค66]ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการพิจาณาในการรายงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2566 [ลอง] เขียนโดย Admin 55
[เด่นชัย][พร0023.3/7157-12กค66]การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 45
[เด่นชัย][พร0023.3/7093-11กค66]การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 47
[เด่นชัย][พร0023.5/7359-19กค66]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 43
[อบจ.][พร0023.6/7324-18กค66]สรุปการมอบแนวทางการสนับสนุนด้านการบริหารสาธารณสุขปฐมภูมิ เพื่อยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่ศูนย์บริการสุขภาพของประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ของปลัดกระทรวงมหาดไทย[อบจ.] เขียนโดย Admin 38
[อบจ.][พร0023.6/7323-18กค66]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรกระบอกฉีดยา LDS ชนิด 1 มิลลิลิตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนภารกิจด้านสาธารณสุขฯ[อบจ.] เขียนโดย Admin 36
[ลอง][พร0023.4/7325-18กค66]ประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[ลอง] เขียนโดย Admin 48
[เมือง][พร0023.4/7326-18กค66]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เมือง] เขียนโดย Admin 44