แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[วังชิ้น][พร0023.1/11401-30กย65]มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 136
[เมืองแพร่][พร0023.5/11281-29กย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นายอนันต์ เหมืองจา[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 95
[วังชิ้น][พร0023.3/11227-28กย65]การจัดสรรอัตราพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 93
[อบจ.][พร0023.5/11211-28กย65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้สบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 43
[เมืองแพร่][พร0023.3/11020-28กย65]การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธาณูปโภคค้างชำระ(ค่าไฟฟ้า)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 51
[สูงเม่น][พร0023.5/322-28กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 47
[ร้องกวาง][พร0023.5/11074-27กย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาลบาล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 67
[อบจ.][พร0023.3/11059-27กย65]การจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ในงาน Sustanability Expo 2022[อบจ.] เขียนโดย Admin 39
[เมืองแพร่][พร0023.3/318-26กย65]แจ้ง ทต.ป่าแมต นำเข้าข้อมูลผ่านระบบ War Room Moi ของกระทรวงมหาดไทย[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 50
[อบจ.][พร0023.5/10999-26ก.ย.65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 57