แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.6/112-27มีค66]ขอความร่วมมือ อบจ.แพร่ที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ ที่ไม่เพียงพอฯตามแบบฟอร์มที่กำหนด[อบจ.] เขียนโดย Admin 15
[อบจ.][พร0023.1/3210-23มีค66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 30
[เมืองแพร่][พร0023.5/106-23มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 17
[สูงเม่น][พร0023.1/3021-20มีค66]ขออนุญาตทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 52
[ลอง][พร0023.1/3024-20มีค66]ขออนุญาตทำลายหนังสือราชการ[ลอง] เขียนโดย Admin 49
[วังชิ้น][พร0023.4/3034-20มีค66]ประกาศผลดารเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 61
[ลอง][พร0023.5/102-20มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 19
[อบจ.][พร0023.6/2971-17มีค66]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 35
[เมืองแพร่][พร0023.6/2892-16มีค66]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ(ค่าไฟฟ้า)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 31
[เมืองแพร่][พร0023.5/2832-15มีค66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นางวิไลภรณ์ ทองหมื่น[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 59