แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[หนองม่วงไข่][พร0023.6/231-7ก.ค.66]ความคืบหน้ากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาตฯ[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 79
[ร้องกวาง][พร0023.5/230-7ก.ค.66]การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 47
[สอง][พร0023.2/6986-7ก.ค.66]การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[สอง] เขียนโดย Admin 64
[อบจ.][พร0023.2/6952-7ก.ค.66]การจ่ายเงินเดือนกรณีรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(กรณีรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)[อบจ.] เขียนโดย Admin 83
[อบจ.][พร0023.5/6905-6ก.ค.66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 48
[วังชิ้น][พร0023.3/226-6กค66]ขอความร่วมมือ อปท.เป้าหมายพิจารณามอบหมายครูฯเข้าร่วมประชุม ตามกำหนด[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 47
[อบจ.][พร0023.6/6782-4กค66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจส่วนตัว[อบจ.] เขียนโดย Admin 68
[ทม.แพร่][พจ0023.6/6826-4ก.ค.66]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ เขียนโดย Admin 120
[ทต.หนองม่วงไข่][พร0023.5/215-3ก.ค.66]การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 115
[อบจ.][พร0023.6/212-30มิย66]แจ้งเร่งรัดดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ(เพิ่มเติม) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เขียนโดย Admin 80