แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.3/315-23กย65]จังหวัดได้พิจาณา ทต.ช่อแฮ เป็นหน่วยงานนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานการขับเคลื่อบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน/งานสาธารณสงเคราะห์(บวร)[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 54
[พร0023.1/10904-22กย65]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 99 กลับต้นสังกัด เขียนโดย Admin 79
[อบจ.][พร0023.5/10875-22กย65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 47
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/10866-21กย65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 65
[เด่นชัย][พร0023.5/10864-21กย65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 56
[สอง][พร0023.5/10863-21กย65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[สอง] เขียนโดย Admin 54
[วังชิ้น][พร0023.5/10865-21กย65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 48
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.4/10859-21กย65]เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 51
[วังชิ้น][พร0023.5/10841-21ก.ย.65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพ เขียนโดย Admin 62
[เมืองแพร่][พร0023.5/10972-20ก.ย.65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นายขจร นันท์ชัย[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 58