แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.1/12672-2พย65]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 10 กลับต้นสังกัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 35
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/4044-2พย65]การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 29
[อบจ.][พร0023.1/370-2พย65]ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 35
[ลอง][พร0023.5/366-1พย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 30
[เมืองแพร่][พร0023.3/364-1พย65]กรม แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 27
[พร0023.3/12597-31ตค65]ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม เขียนโดย Admin 43
[สอง][พร0023.2/12395-27ตค65]หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีของ อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 67
[สูงเม่น][พร0023.5/12471-28ตค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 49
[สูงเม่น][พร0023.5/12468-28ตค65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 39
[เด่นชัย][พร0023.5/359-28ตค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 38