แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/59-16กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 50
[สูงเม่น][พร0023.5/1760-16กพ66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 62
[สูงเม่น][พร0023.5/1758-16กพ66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 66
[เมืองแพร่][พร0023.5/1608-14กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 65
[สูงเม่น][พร0023.5/1606-14กพ66]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 81
[อบจ.][พร0023.1/1550-10ก.พ.66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 101
[อบจ.][พร0023.5/ว1474-8กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[อบจ.] เขียนโดย Admin 82
[อบจ.][พร0023.6/1497-9กพ66]การเตรียมการใช้งานระบบสารสนเทศในการใช้บริการประชาชน(Local Sevice)[อบจ.] เขียนโดย Admin 64
[อบจ.][พร0023.6/1477-8กพ66]ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 59
[อบจ.][พร0023.6/1431-7กพ66]แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ปีงบประมาณ 2566[อบจ.] เขียนโดย Admin 76