แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1934-21กพ66]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 44
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1932-21กพ66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 291
[สูงเม่น][พร0023.1/1882-21กพ66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 48
[วังชิ้น][พร0023.2/1941-22กพ66]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัตงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563(ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 200
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1887-21กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 42
[ร้องกวาง][พร0023.5/1888-21กพ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 57
[วังชิ้น][พร0023.5/62-21กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 41
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1901-21กพ66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 50
[อบจ.][พร0023.5/1867-20กพ66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 35
[อบจ.][พร0023.6/60-17กพ66]ตอบข้อหารือจังหวัดพิษณุโลกในประเด็นการเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสาธารณสุขของโรงพยาบาลฯ[อบจ.] เขียนโดย Admin 62