แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/3388-22มีค67]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567[อบจ.] เขียนโดย Admin 43
[เมืองแพร่][พร0023.5/3386-22มีค67]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 81
[สอง][พร0023.5/3385-22มีค67]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567[สอง] เขียนโดย Admin 66
[อบจ.][พร0023.5/3376-21มีค67]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 21
[ทม.แพร่][พร0023.5/3375-21มีค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 33
[ทม.แพร่][พร0023.5/3373-21มีค67]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 36
[ลอง][พร0023.5/111-21มีค67]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 36
[อบจ.][พร0023.5/3212-19มีค67]แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 66
[ทม.แพร่][พร0023.3/ว1154-19มีค67]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[ทม.แพร่] เขียนโดย Admin 76
[ทต.ทุ่งโฮ้ง][พร0023.2/3133-18มี.ค.67]พนักงานเทศบาลขออนุญาตไปต่างประเทศ[ทต.ทุ่งโฮ้ง] เขียนโดย Admin 115