แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/357-27ตค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 53
[สูงเม่น][พร0023.4/12340-26ตค65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 65 งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก เขียนโดย Admin 54
[สอง][พร0023.5/12295-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สอง] เขียนโดย Admin 69
[สอง][พร0023.5/12292-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สอง] เขียนโดย Admin 66
[ลอง][พร0023.5/12289-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ลอง] เขียนโดย Admin 70
[ลอง][พร0023.5/12286-25ตค65]สั้่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ลอง] เขียนโดย Admin 60
[สูงเม่น][พร0023.5/12284-25ตค65]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 51
[สูงเม่น][พร0023.5/12280-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 32
[ร้องกวาง][พร0023.5/12278-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 36
[ร้องกวาง][พร0023.5/12275-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 40