แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/4583-3พค66]สั่งจ่ายเงินบลำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 37
[อบจ.][พร0023.6/4507-1พค66]กำหนดจัดส่งรายชื่อแทนสมาชิก ส.อบจ.แพร่เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 29
[เมืองแพร่][พร0023.5/151-28เมษ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 53
[อบจ.][พร0023.5/4313-26เมษ66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 45
[ร้องกวาง][พร0023.4/4291-26เมษ66]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 68
[ร้องกวาง][พร0023.5/4272-25เมษ66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 58
[เมืองแพร่][พร0023.5/149-25เมษ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 37
[พร0023.3/ว194-24เมษ66]จังหวัดแพร่แจ้งผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นของ อปท. ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 67
[พร0023.3/ว1628-24เมษ66]โครงการจัดกิจกรรม วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 50
[เมืองแพร่][พร0023.3/145-24เมษ66]แจ้งเห็นชอบให้ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 35