แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/680-19มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(ครูถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 288
[เด่นชัย][พร0023.5/677-19มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 327
[ลอง][พร0023.2/670-19มค64]การหารือกรณีการขอทุเลาคำสั่งโทษวินัยร้ายแรง[ลอง] เขียนโดย Admin 371
[วังชิ้น][พร0023.3/20-18มค64]กำหนดการออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังชิ้น[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 307
[อบจ.][พร0023.5/575-15มค64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป(ถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 335
[อบจ.][พร0023.2/521-14มค64]กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561[อบจ.] เขียนโดย Admin 289
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/15-15มค64]แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 292
[วังชิ้น][พร0023.4/415-12มค64]ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 316
[เมือง][พร0023.5/7-11มค64]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมือง] เขียนโดย Admin 321
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/278-8มค64]โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 418