แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ลอง][พร0023.5/9177-10สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 343
[ลอง][พร0023.5/9175-10สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[ลอง] เขียนโดย Admin 306
[พร0023.4/3472-10สค64]การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือไม่มีอำนาจตราข้อบัญญัติ เขียนโดย Admin 313
[ร้องกวาง][พร0023.5/9033-5สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 314
[ร้องกวาง][พร0023.5/9031-5สค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 354
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/9029-5สค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นางอัมพันธ์ วิรัชกร[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 284
[สอง][พร0023.3/8894-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[สอง] เขียนโดย Admin 283
[ลอง][พร0023.3/8879-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[ลอง] เขียนโดย Admin 259
[ร้องกวาง][พร0023.3/8878-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 241
[เด่นชัย][พร0023.3/8877-3สค64]ขอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมามาณ 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 247