แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/12597-31ตค65]ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม เขียนโดย Admin 209
[สอง][พร0023.2/12395-27ตค65]หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีของ อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 189
[สูงเม่น][พร0023.5/12471-28ตค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 213
[สูงเม่น][พร0023.5/12468-28ตค65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 209
[เด่นชัย][พร0023.5/359-28ตค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 229
[เมืองแพร่][พร0023.5/357-27ตค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 232
[สูงเม่น][พร0023.4/12340-26ตค65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 65 งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก เขียนโดย Admin 229
[สอง][พร0023.5/12295-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[สอง] เขียนโดย Admin 232
[สอง][พร0023.5/12292-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[สอง] เขียนโดย Admin 225
[ลอง][พร0023.5/12289-25ตค65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ลอง] เขียนโดย Admin 305