แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/8705-30กค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 4)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 276
[สูงเม่น][พร002.3/8673-30กค64]ขอหารือกรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 250
[สูงเม่น][พร0023.1/8664-30กค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 257
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/8601-29กค64]แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี(อายึ 2 - 3 ปี)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 256
[วังชิ้น][พร0023.3/8614-29กค64]การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 243
[สูงเม่น][พร0023.5/8853-27กค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 242
[สูงเม่น][พร0023.5/8582-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 237
[เมืองแพร่][พร0023.3/248-27กค64]แจ้งการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 259
[อบจ.][พร0023.5/8566-27กค64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 243
[เมืองแพร่][พร0023.3/8540-27กค64]การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพสินของเทศบาลบ้านถิ่น[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 263