แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สอง][พร0023.5/10863-21กย65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[สอง] เขียนโดย Admin 206
[วังชิ้น][พร0023.5/10865-21กย65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 183
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.4/10859-21กย65]เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 191
[วังชิ้น][พร0023.5/10841-21ก.ย.65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพ เขียนโดย Admin 216
[เมืองแพร่][พร0023.5/10972-20ก.ย.65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท นายขจร นันท์ชัย[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 211
[เด่นชัย][พร0023.5/308-19กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 168
[วังชิ้น][พร0023.3/10519-14ก.ย.65]ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 204
[อบจ.][พร0023.3/10520-14ก.ย.65]การจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ"การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทย"ในงาน Sustainability Expo 2022 ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 2 ต.ค. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์[อบจ.] เขียนโดย Admin 202
[ทต.ป่าแมต][พร0023.3/10488-13กย65]ขอความอนุเคราะห์วิทยากร[ทต.ป่าแมต] เขียนโดย Admin 226
[สอง][พร0023.5/297-13กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 177