แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/12454-18ตค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 350
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/12368-15ตค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 281
[สูงเม่น][พร0023.3/360-12ตค64]ขอความร่วมมืออำเภอแจ้ง อบต.เวียงทองได้ดำเนินการรายงานส่งคืนงบประมาณด้วย[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 284
[เด่นชัย][พร0023.5/11968-6ตค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 387
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/11970-6ตค64]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 326
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/11971-6ตค64]การติดตามรายงานการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายชุมชน ในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 311
[อบจ.][พร0023.5/11858-8ตค64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 273
[อบจ.][พร0023.5/11529-28กย64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 278
[ลอง][พร0023.3/11407-23กย64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม[ลอง] เขียนโดย Admin 295
[พร0023.4/ว4143-23กย64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เขียนโดย Admin 413