แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ร้องกวาง][พร0023.5/10269-8กย65]การสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 180
[เด่นชัย][พร0023.4/10238-8กย65]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 163
[ลอง][พร0023.4/10237-8กย65]การประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[ลอง] เขียนโดย Admin 154
[ลอง][พร0023.5/10135-6กย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)งวดที่ 4[ลอง] เขียนโดย Admin 162
[ร้องกวาง][พร0023.5/292-6กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 194
[อบจ.][พร0023.3/10012-31สค65]โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ 2565[อบจ.] เขียนโดย Admin 171
[วังชิ้น][พร0023.5/286-1กย65]แจ้งโอนเงิน อปท.[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 160
[สูงเม่น][พร0023.5/9761-30สค65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 222
[ลอง][พร0023.2/ว9754-30สค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร)งวดที่ 4[ลอง] เขียนโดย Admin 160
[วังชิ้น][พร0023.5/9730-29สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ใมนความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 188