แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/14616-22ธค65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 204
[อบจ.][พร0023.2/14626-22ธค65]แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2564[อบจ.] เขียนโดย Admin 161
[เมืองแพร่][พร0023.5/420-21ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 216
[เมืองแพร่][พร0023.4/14528-21ธค65]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เขตเลทอกตั้งที่ 6 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 265
[เมืองแพร่][พร0023.5/419-20ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 231
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/418-19ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 176
[เมืองแพร่][พร0023.5/416-16ธค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 190
[เมืองแพร่][พร0023.5/13859-30พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 182
[เมืองแพร่][พร0023.5/13856-30พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให่แก่พนักงานครูส่วนตำบล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 192
[อบจ.][พร0023.5/13854-30พย65]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[อบจ.] เขียนโดย Admin 181