แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/7408-1กค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 179
[อบจ.][พร0023.5/7410-1กค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 177
[อบจ.][พร0023.3/7213-28มิย65]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจ[อบจ.] เขียนโดย Admin 196
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.1/7269-29มิย65]โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 178
[วังชิ้น][พร0023.3/157-28มิย65]ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณ(เพิ่มเติม)[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 230
[เมืองแพร่][พร0023.3/7116-24มิย65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉาะกิจ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 222
[เมืองแพร่][พร0023.3/7089-24มิย65]การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูน์ราชการสะดวก[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 225
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/7060-23มิย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 236
[เด่นชัย][พร0023.5/7033-23มิย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำว่า 65 ปีบริบูรณ์[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 250
[เด่นชัย][พร0023.5/7031-23มิย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 247