แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สูงเม่น][พร0023.5/4175-8เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให่แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 353
[เมืองแพร่][พร0023.5/4118-7เมษ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบัคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564[เมืองแพร่]) เขียนโดย Admin 354
[อบจ.][พร0023.5/4123-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[อบจ.] เขียนโดย Admin 317
[อบจ.][พร0023.3/4117-7เมษ64]ประชาสัมพันธ์การสรรหากรมการสุขภาพแห่งชาติ[อบจ.] เขียนโดย Admin 326
[เมืองแพร่][พร0023.5/4088-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 323
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/4093-7เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 284
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/3990-5เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 311
[เทศบาลเมือง][พร0023.5/3992-5เมษ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 288
[เมืองแพร่][พร0023.3/127-5เมษ64]แจ้งการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 315
[อบจ.][พร0023.2/3953-2เมษ64]การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กาบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง[อบจ.] เขียนโดย Admin 294