แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/3343-22มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 337
[เมืองแพร่][พร0023.4/3337-22มีค64]ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 2548[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 629
[อบจ.][พร0023.3/3249-18มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 343
[ประธานสภา อบจ.แพร่][พร0023.3/3128-16มีค64]ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของอนุมัติเดินทางไปราชการ[ประธานสภา อบจ.แพร่] เขียนโดย Admin 366
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3143-16มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 325
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3141-16มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 307
[สูงเม่น][พร0023.1/3060-15มีค64]ขออนุมัติทำลสยหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 351
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/100-12มีค64]แจ้งกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 368
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/2945-11มีค64]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 320
[อบจ.][พร0023.3/2952-11มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 317