แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/9166-16สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 215
[เมืองแพร่][พร0023.5/264-15สค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 220
[วังชิ้น][พร0023.3/1577-11สค65]แจ้งอำเภอและ อปท.ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นฯ[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 232
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/9040-11สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 220
[อบจ.][พร0023.5/9035-11สค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 185
[สอง][พร0023.5/254-5สค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 257
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/252-4สค65]ขอความร่วมมือแจ้ง อบต.ทุ่งแค้ว พิจารณาเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 267
[สอง][พร0023.5/251-4สค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[สอง] เขียนโดย Admin 228
[ลอง][พร0023.4/8641-3สค65]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ กรณีแทนตำแหน่งว่าง[ลอง] เขียนโดย Admin 246
[เมืองแพร่][พร0023.5/241-1สค65]แจ้งโอนงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 212