แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ลอง][พร0023.4/275-23สค65]แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท.ในจังหวัดแพร่ ให้สาธารณชนทราบ[ลอง] เขียนโดย Admin 217
[อบจ.][พร0023.5/9428-23สค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 236
[วังชิ้น][พร0023.3/9350-19สค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 239
[อบจ.][พร0023.3/9278-18สค65]ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม[อบจ.] เขียนโดย Admin 192
[เด่นชัย][พร0023.5/266-17สค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 206
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/9166-16สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 219
[เมืองแพร่][พร0023.5/264-15สค65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 226
[วังชิ้น][พร0023.3/1577-11สค65]แจ้งอำเภอและ อปท.ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นฯ[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 237
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/9040-11สค65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 225
[อบจ.][พร0023.5/9035-11สค65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเข้าบัญชี อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 189