แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2903-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 304
[อบจ.][พร0023.3/2851-10มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 285
[สูงเม่น][พร0023.3/2861-10มีค64]หารือกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล(ปีงบ 2559)[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 339
[เมืองแพร่][พร0023.3/93-9มีค64]แจ้งการปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 308
[เด่นชัย][พร0023.3/94-กพ64]กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสังกัด อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 315
[สอง][พร0023.3/2819-9มีค64]การแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2564[สอง] เขียนโดย Admin 296
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/92-9มีค64]ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 277
[เทสบาลเมืองแพร่][พร0023.3/2358-3มีค64]ขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมและเดินทางออกนอกเขตจังหวัด[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 312
[เมืองแพร่][พร0023.5/2559-3มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่้น ประจำปีงบประมาณ 2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 340
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/86-3มีค64]แจ้งจัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านย่านยาว อ.หนองม่วงไข่[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 387