แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว296-29มิย65]ประชาสัมพันธ์ อปท.ในจังหวัดร่วมเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ให้ศูนย?ดำรงธรรม(โดยตรง) เขียนโดย Admin 322
[พร0023.4/ว2367-23มิย65]การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เขียนโดย Admin 448
[พร0023.4/ว2357-23มิย65]หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ เขียนโดย Admin 358
[พร0023.4/ว2356-23มิย65]ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เขียนโดย Admin 465
[พร0023.4/ว2355-23มิย65]ขอส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ เขียนโดย Admin 354
(ลับ)[พร0023.4/ว12-23มิย65]สำรวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีความรับผิดทางละเมิดและกระทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐ/บุคคลภายนอก(ลับ) เขียนโดย Admin 356
(ลับ)[พร0023.4/ว11-23มิย65]สำรวจข้อมูลกรณีมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลงหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและกรณีดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่กระทำความผิดฐานทุจริต(ลับ) เขียนโดย Admin 323
[พร0023.4/ว2274-17มิย65]การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 394
[พร0023.4/ว2273-17มิย65]กฎกระทรวง ฉบับที่ 69(พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เขียนโดย Admin 349
[พร0023.4/ว277-16มิย65]ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารของ อปท.ในจังหวัดแพร่ ให้สาธารณชนทราบ เขียนโดย Admin 347