แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว437-31มค65]หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด เขียนโดย Admin 364
[พร0023.4/ว55-27มค65]แจ้ง อปท.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวฯ เขียนโดย Admin 422
[พร0023.4/ว312-24มค65]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล เขียนโดย Admin 358
[พร0023.4/ว313-24มค65]การรับฟังความคิดเห็นต่อพะราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 378
[พร0023.4/ว41-19มค65]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับภาค 5 เขียนโดย Admin 397
[พร0023.4/ว192-14มค65]การประชุมและเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9 เขียนโดย Admin 554
[พร0023.4/ว32-5มค65]คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เขียนโดย Admin 476
[พร0023.4/ว5-4มค65]เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 404
[พร0023.4/ว4-4มค65]เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เขียนโดย Admin 397
[พร0023.4/ว544-29ธค64]แจ้งการจัดสัมมนา แนวทางการยกระดับผลหการประเมิน ITA ของ อปท. ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM เขียนโดย Admin 412