แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4257-17พย65]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ปรพชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตการศึกษา พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 354
[พร0023.4/ว4256-17พย65]การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขียนโดย Admin 405
[พร0023.4/ว398-10พย65]การขอตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถของหน่วยงานราชการต่อกรมการค้าต่างประเทศ เขียนโดย Admin 366
[พร0023.4/ว4148-9พย65]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกปครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 382
[พร0023.4/ว4147-9พย65]การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 348
[พร0023.4/ว4146-9พย65]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 367
[พร0023.4/ว4079-4พ.ย.65]การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เขียนโดย Admin 390
[พร0023.4/ว4045-2พย65]การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 381
[พร0023.4/ว382-1พย65]โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองแก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 391
[พร0023.4/ว3930-26ตค65]กำชับ อปท.กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขียนโดย Admin 361