แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว382-3กย64]กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเปลี่ยนอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 354
[พร0023.4/ว381-3กย64]กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 388
[พร0023.4/ว3818-1กย64]การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งหรือวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่ง เขียนโดย Admin 402
[พร0023.4/ว3754-27สค64]กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 389
[พร0023.4/ว370-26สค64]แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมโครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น เขียนโดย Admin 391
[พร0023.4/ว3671-23สค64]การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เขียนโดย Admin 390
[พร0023.4/ว3538-13สค64]แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เขียนโดย Admin 353
[พร0023.4/ว3537-13สค64]การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปลพปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2 เขียนโดย Admin 422
[พร0023.4/ว3523-13สค64]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 30) เขียนโดย Admin 356
[พร0023.4/ว3473-10สค64]ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก เขียนโดย Admin 423