แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว3884-21ตค65]การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 เขียนโดย Admin 278
[พร0023.4/ว3829-18ตค65]แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เขียนโดย Admin 302
[พร0023.4/ว3771-11ตค65]การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เขียนโดย Admin 459
[พร0023.4/ว3752-10ตค65]แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเลิกทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 407
[พร0023.4/ว3721-7ตค65]การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 405
[พร0023.4/ว344-6ต.ค.65]ดำเนินการตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของอปท. เขียนโดย Admin 386
[พร0023.4/ว3692-5ตค65]ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 353
[พร0023.4/ว3691-5ตค65]แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 365
[พร0023.4/ว3672-3ตค65]ขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน เขียนโดย Admin 338
[พร0023.4/ว3535-23กย65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบะติหารขออนุญาตหรือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนา อปท. เขียนโดย Admin 362