แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว880-3มีค65]แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เขียนโดย Admin 409
[เด่นชัย][พร0023.4/2563-3มีค65]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 332
[พร0023.4/ว115-28กพ65]การตรวจสอบใบอนุญาตการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เขียนโดย Admin 401
[พร0023.4/ว113-25กพ65]ขอจัดส่งข้อมูลทะเบียนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ฯ เขียนโดย Admin 416
[พร0023.4/ว103-21กพ65]ขอส่งหนังสือ ระเบียบและรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 382
[พร0023.4/ว80-7กพ65]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เขียนโดย Admin 430
[พร0023.4/ว491-3กพ65]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อนถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 478
[พร0023.4/ว490-3กพ65]ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Admin 393
[พร0023.4/ว489-3กพ65]ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เขียนโดย Admin 337
[พร0023.4/ว462-1กพ65]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก เขียนโดย Admin 369