แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว292-23มค66]การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อปท. เขียนโดย Admin 355
[พร0023.4/ว40-18ม.ค.66]หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น เขียนโดย Admin 312
[พร0023.4/ว29-16ม.ค.66]การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 352
[พร0023.4/ว191-16ม.ค.66]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 343
[พร0023.4/ว145-12มค66]หารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เขียนโดย Admin 330
[พร0023.4/ว133-11มค66]หนังสือกฏหมายระเบียบ หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 344
[พร0023.4/ว132-11มค66]หนังสือ การกำกับดูแล อปท.ขอผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 333
[พร0023.4/ว354-11มค66]ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 624
[พร0023.4/ว4919-29ธค65]ข้อหารือการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2565 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 321
[พร0023.4/ว4918-29ธค65]การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เขียนโดย Admin 315