แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/828-24กพ66]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 296
[พร0023.4/ว826-24กพ66]แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามวพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 400
[พร0023.4/ว90-15กพ66]การนำกฏกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 มาบังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฏหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 291
[พร0023.4/ว613-13กพ66]การดูรักษาและคุมครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เขียนโดย Admin 277
[พร0023.4/ว550-8กพ66]การประเมินผลสัมฤทธิ์ขอกฏหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 เขียนโดย Admin 290
[พร0023.4/ว534-7กพ66]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท.พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขต อปท. เขียนโดย Admin 385
[พร0023.4/ว501-3กพ66]ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่อลอดเหลี่ยม(บล๊อกคอนเวิร์ส)ใต้ถนนหลวงท้องถิ่น เขียนโดย Admin 312
[พร0023.4/ว397-30มค66]แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณามการจัดงานประเพณีของ อปท. เขียนโดย Admin 339
[พร0023.4/ว394-30มค66]หารือกรณีการหยุดผฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 เขียนโดย Admin 323
[พร0023.4/ว314-24มค66]โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 353