แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว5631-29ธค64]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 368
วุฒิบัตรสำหรับผู้ได้รับการฝึกอบรม โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 เขียนโดย Admin 300
[พร0023.4/ว5542-24ธค64]การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 307
[พร0023.4/ว5527-24ธค64]การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 343
[พร0023.4/ว5526-24ธค64]ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 390
[พร0023.4/ว5228-3ธค64]โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) เขียนโดย Admin 354
[พร0023.4/ว507-8ธค64]แจ้ง อปท.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบ เขียนโดย Admin 420
[พร0023.4/ว5174-30พ.ย.64]การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 331
[พร0023.4/ว5176-30พ.ย.64]การแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 382
[พร0023.4/ว5175-30พ.ย.64]การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เขียนโดย Admin 343