แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว5174-30พ.ย.64]การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2542 เขียนโดย Admin 333
[พร0023.4/ว5176-30พ.ย.64]การแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 383
[พร0023.4/ว5175-30พ.ย.64]การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เขียนโดย Admin 344
[พร0023.4/ว5107-26พย64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง เขียนโดย Admin 313
[พร0023.4/ว495-26พย64]เลื่อนกำหนดเวลาพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบีมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขียนโดย Admin 364
[พร0023.4/ว5076-25พย64]การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง เขียนโดย Admin 365
[พร0023.4/ว5037-22พย64]การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 349
[พร0023.4/ว5036-22พย64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 278
[พร0023.4/ว5028-22พย64]ขอเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY) เขียนโดย Admin 318
[พร0023.4/ว482-17พย64]แจ้งแนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆตรวจสอบอนุญาตรถยนต์ใช้แล้วและจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรฯ เขียนโดย Admin 343