แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว311-8กย65]แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร การปิดจุดเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างการรับและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การกัดเงิน การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่าย เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. เขียนโดย Admin 155
[พร0023.5/ว3392-8กย65]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 ไว้เบิกเหลื่อปี เขียนโดย Admin 106
[พร0023.5/ว3350-6กย65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565) เขียนโดย Admin 222
[พร0023.5/ว3352-6กย65]ส่งแผนตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 279
[พร0023.1/ว286-31สค65]การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัยครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom เขียนโดย Admin 112
[พร0023.5/ว289-31สค65]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนกรกฎาคม 2565 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย เขียนโดย Admin 130
[พร0023.5/ว288-31สค65]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เขียนโดย Admin 140
[พร0023.5/ว287-31สค65]การแจ้งข้อมูลตามแบบการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครีงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 144
[พร0.023.5/ว3246-30สค65]ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 136
[พร0023.5/ว3237-29สค65]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 192