แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว3669-27กย66]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 65
[พร0023.5/ว3658-27กย66]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. เขียนโดย Admin 59
[พร0023.5/ว436-26กย66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 62
[พร0023.5/ว433-25กย66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 48
[พร0023.5/ว429-22กย66]ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เขียนโดย Admin 42
[พร0023.5/ว430-22กย66]ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุึภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีใช้งบปี 2566 เขียนโดย Admin 40
[พร0023.5/ว431-22กย66]กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 39
[พร0023.5/ว3597-21กย66]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เขียนโดย Admin 88
[พร0023.5/ว3596-21กย66]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) เขียนโดย Admin 37
[พร0023.5/ว428-21กย66]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ ให้แก่ อปท.งวดที่ 2 - 4 / 2566 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 49