แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว12-10มค66]หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย Admin 187
[พร0023.5/ว13-10มค66]กำหนดแนวทางการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางฯ เขียนโดย Admin 196
[พร0023.5/ว88-10มค66]โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล้กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 5(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 208
[พร0023.5/ว9-9มค66]ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ เขียนโดย Admin 179
[พร0023.5/ว1-3มค66]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 232
[พร0023.5/ว4899-29ธ.ค.65]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่11/2565 เขียนโดย Admin 416
[พร0023.5/ว4900-29ธ.ค.65]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ย. 2565 เขียนโดย Admin 232
[พร0023.5/ว499-28ธ.ค.65]การอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 เขียนโดย Admin 219
[พร0023.5/ว4872-28ธค65]ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ เขียนโดย Admin 246
[พร0023.5/ว4870-28ธค65]แนวทางสร้างเสริมศักยภาพการคลังท้องถิ่น(แบบประเมินสุขภาพ) เขียนโดย Admin 215