แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว172-19เมษ64]ให้อำเภอแจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานข้อมูลผลการดำเนนโครงการและค่าใช้จ่ยงบประมาณตามแบบฟอร์มฯ เขียนโดย Admin 133
[พร0023.3/ว171-16เมษ64]การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Admin 226
[พร0023.3/ว1693-16เมษ64]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.3/ว1704-16เมษ64]การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 56
[พร0023.3/ว1699-16เมษ64]แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย Admin 242
[พร0023.3/ว1692-16เมษ64]มาตรการความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 178
[พร0023.3/ว1691-16เมษ64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ(งวดที่ 1) เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว1643-9เมษ64]การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 122
[พร023.3/ว1642-9เมษ64]ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เขียนโดย Admin 105
[พร023.3/ว1641-9เมษ64]ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เขียนโดย Admin 100