แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว539-15พ.ย.66]แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. เขียนโดย Admin 176
[พร0023.2/ว533-14พย66]แจ้งนักทรัพยากรบุคคลฯ เข้าร่วมประชุม conference เขียนโดย Admin 210
[พร0023.2/ว532-14พ.ย.66]แจ้งเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี2567 เขียนโดย Admin 274
[พร0023.2/ว3723-29กย66]หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม เขียนโดย Admin 175
[พร0023.2/ว3707-29กย66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 161
[พร0023.2/ว3706-29กย66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการหรือพนั เขียนโดย Admin 219
[พร0023.2/ว3625-26กย66]แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงต่อมาถูกผู้กล่าวหาได้ออกจากราชการ เขียนโดย Admin 122
[พร0023.2/ว434-25กย66]แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2565 ให้แก่ อปท. เขียนโดย Admin 92
[พร0023.2/ว502-1พย66]รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายงานผลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 227
[พร0023.2/ว4145-31ตค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2566 เขียนโดย Admin 423