แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว305-5กย65]แจ้งขอความร่วมมืออำเภอประสาน อปท.ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดฯ เขียนโดย Admin 302
[พร0023.2/ว3267-30สค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 667
[พร0023.2/ว3266-30สค65]การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 411
[พร0023.2/ว3247-30สค65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 534
[พร0023.2/ว3241-29สค65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 125
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 477
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 579
[พร0023.2/ว3177-24สค65]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รองเดือนเมษายน 2565 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.2/ว3176-24สค65]การประชุมชี้แจงสาระสำคัญของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เขียนโดย Admin 190
[พร0023.2/ว3138-22สค65]แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 206