แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว224-17มค66]รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง เขียนโดย Admin 147
[พร0023.2/ว204-16ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์"โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น(Performance Agreement : PA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" เขียนโดย Admin 269
[พร0023.2/ว31-16ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 201
[พร0023.2/ว186-16ม.ค.66]แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 347
[พร0023.2/ว125-11มค66]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา(รร./ศพด.)สังกัด อปท. เขียนโดย Admin 297
[พร0023.2/ว75-9มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 152
[พร0023.2/ว8-6มค66]แจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปฯ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบ 66 ผ่านระบบ google form เขียนโดย Admin 183
[พร0023.2/ว41-5มค66]เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เขียนโดย Admin 261
[พร0023.2/ว3-5มค66]ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกับงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. เขียนโดย Admin 376
[พร0023.2/ว15-4มค66]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 202